Nová zelená úsporám, IROP, OPŽP, OPPIK

domeksestitkemNová zelená úsporám - NZÚ - probíhá příjem žádostí

Nová zelená úsporám - NZÚ je dotační program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Program je zaměřený na snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Aktuálně běží 3. výzva pro rodinné domy. Příjem žádostí bude probíhat do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

V podprogramu NZÚ rodinné domy lze žádat o podporu v oblastech:

Oblast A:

 • Rekonstrukce: Výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, stropů, střech a podlah. NZÚ podporuje také přístavby a  nástavby.
 • Podporována jsou komplexní i dílčí opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).

Oblast C:

 • Efektivní využití zdrojů energie - výměna neekologického zdroje tepla (kotle na uhlí, koks, apod.) ze efektivní šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel), výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, instalace fotovoltaických panelů, solárních kolektorů, nuceného větrání s rekuperací a další.                                                                                                                                               
 • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Není-li v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ pro daný kraj, v němž se rodinný dům nachází, stanoveno pozdější rozhodné datum způsobilosti výdajů. V takovém případě se pro posouzení možnosti podání žádosti v tomto Programu použije rozhodné datum způsobilosti stanovené pro příslušný kraj.*

Podpora k jednotlivým oblastem:

 • Podporováno je také zpracování energetického hodnocení a projektové dokumentace.
 • Do způsobilých nákladů lze zahrnout i vedlejší výdaje spojené s úsporou energie (zateplení soklu, ostění, nadpraží apod.).
 • v případě kombinace se žádostí v rámci Kotlíkových dotací lze uplatnit nárok na dotační bonus v závislosti na typu instalovaného zdroje tepla.

Podrobné informace naleznete na oficiálním webu dotačního programu NZÚ

Požadované podklady:

 • Energetické hodnocení - zpracováváme energetické hodnocení pro Novou zelenou úsporám. Navrhneme Vám několik variant jak a čím dům zateplit a vyhodnotíme, do jaké oblasti podpory je možné se dostat. Současně spočítáme výši dotace pro jednotlivé varianty. Vy si vyberete, co je pro vás nejvhodnější. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním vydaným MPO.
 • Projektová dokumentace - dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými projektanty, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se zpracováváním projektové dokumentace pro NZÚ.

POSTUP PRACÍ: po dodání projektové dokumentace stávajícího stavu provedem návrhy opatření pro dosažení dotace v jednotlivých hladinách podpory a Vy si vyberete, která z variant je pro Vás optimální. Následně se dopracuje projektová dokumentace nového stavu a doupraví výstupy energetického hodnocení. Všechny návrhy zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy a požadavky norem.

V případě zájmu Vám pomůžeme s elektronickým podáním žádosti a s doložením realizace.

Integrovaný regionální operační program IROP - probíhá příjem žádostí

IROP je dotační program Ministerstva pro místní rozvoj zaměřený na bytové domy na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 

Aktuálně je možné podávat žádosti o podporu v rámci výzvy č. 78 z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení". Termín podání žádostí je do 29. 11. 2019.

Podporovány jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří)
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na fosilní paliva
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže
 • instalace solárních fotovoltaických soustav
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • výměna předávací stanice
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Podrobné informace naleznete na oficiálním webu dotačního programu IROP.

Zpracováváme energetické hodnocení pro IROP, které je vyžadováno jako povinná příloha žádosti. Spolupracujeme se zkušenými projektanty, agenturami a dodavateli, které Vám můžeme doporučit.

Operační program životního prostředí OPŽP - probíhá příjem žádostí  

Operační program životního prostředí OPŽP je dotační program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Aktuálně je otevřena 100. výzva, Prioritní osy 5: Energetické úspory Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Termín příjmu žádostí je do 31. 1. 2019.

Podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Podrobné informace naleznete na oficiálním webu dotačního programu OPŽP.

Zpracováváme energetické posouzení pro Operační program Životního prostředí (OPŽP). Energetické posouzení je vyžadováno jako povinná příloha pro posouzení žádosti. Spolupracujeme se zkušenými projektanty, agenturami a dodavateli, které Vám můžeme doporučit.

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

 

OPPIK - Úspory energie – Výzva IV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Podrobné informace naleznete na oficiálním webu dotačního programu

Zpracováváme energetické posudky pro OPPIK. Energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.je vyžadován jako povinná příloha pro posouzení žádosti. 

Spolupracujeme se zkušenými projektanty, agenturami a dodavateli, které Vám můžeme doporučit.

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

 

 

Kontaktní formulář

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top