Energetické audity a posudky

Energetický audit

Energetickým auditem se rozumí dokument definovaný v zákoně č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií, způsob provedení a obsah je stanoven ve vyhlášce č. 480/2012 Sb.,
o energetickém auditu a posudku. Energetický audit může být zpracován pro budovu nebo pro celé energetické hospodářství. Energetický audit může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10 odst. 1 písm. a).

V energetickém auditu jsou podrobně rozebrány jednotlivé toky energií vstupující do hodnceného energetického hospodářství, jsou odhalena slabá místa budov, jejich systému technického zařízení budov a technologického vybavení. Dále jsou navržena opatření pro zvýšení účinnosti užití energie v hodnoceném energetickém hospodářství. Z opatření jsou sestaveny minimálně dvě varianty, které jsou vyhodnoceny z hlediska energetického, ekonomického i ekologického. Počet variant v energetickém auditu není omezen. Z navržených variant je v závěru energetického auditu zvolena nejvhodnější a ta je energetickým specialistou doporučena k realizaci.

Energetický audit Vám pomůže najít všechny možnosti úspor energií a souvisejících finančních nákladů na provoz energetického hospodářství. Díky energetickému auditu lze nalézt skryté vady a nedostatky energetického hospodářství a cesty k jejich odstranění.

Povinnost zpracovat energetický audit:

Energetický audit může být zpracován na základě vlastního rozhodnutí investora nebo z důvodu splnění zákonné povinnosti.

Zákonná povinnost vyplývá ze zákona č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií:

 • Fyzickým a právnickým osobám pokud celková spotřeba energie přesáhne 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby, týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
 • Složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím pokud celková spotřeba energie přesáhne 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet
  za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace, týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
 • U větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy - týká se větších změn dokončených budov, u nichž nelze
  plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f) zákona 406/2000 2000 Sb. Energetickým auditem vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.
 • Velkým podnikům. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení, který zahrnuje energetický audit.

Postup provádění energetického auditu:auditx

 • Úvodní jednání a sestavení prvotních cílů
 • Shromáždění podkladů (veškeré dostupné projektové dokumentace, faktury za předchozí 3 roky, revizní zprávy a další)
 • Podrobný průzkum objektu
 • Vyhodnocení stávajícího stavu užití energie
 • Nalezení možností potenciálních úspor energie
 • Návrh opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
 • Sestavení několika variant z navržených opatření
 • Ekonomické a ekologické vyhodnocení navržených variant
 • Výběr optimální varianty
 • Doporučení energetického specialisty

 

Energetický posudek

Energetickým posudkem se rozumí dokument definovaný v zákoně č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií, způsob provedení a obsah energetického posudku je stanoven ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a posudku. Energetický posudek může být zpracován za účelem splnění zákonné povinnosti nebo na základě vlastního rozhodnutí investora. Energetický posudek může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10 odst. 1 písm. a).

 Zpracováváme energetické posudky za účelem splnění povinnosti dle zákona 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií: 

posudekx

 • Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie.
 • Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.
 • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních program, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak.

Zpracováváme energetické posudky pro dotační programy EFEKT, OP PIK Výzva III. programu podpory Úspory energie.

Energetický posudek je v těchto případech zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb. §9a, písmeno e) a podle prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. v aktuálním znění. Energetický posudek je povinnou přílohou žádosti o dotaci a je součástí uznatelných nákladů.

Zpracováváme energetické posudky vyplývající ze zákona č. 201/2012 S., o ochraně ovzduší:

 • Podle §16, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.
 • Energetický posudek se zpracovává podla §9a odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v souladu s prováděcí vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a posudku, ve znění pozdějších předpisů.

Cena energetického auditu a posudku:

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

 

Kontaktní formulář

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top