Nová zelená úsporám, OPŽP

domeksestitkemNová zelená úsporám - NZÚ - probíhá příjem žádostí

Nová zelená úsporám - NZÚ je dotační program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Program je zaměřený na snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Aktuálně běží 3. výzva pro rodinné domy. Příjem žádostí bude probíhat do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

V podprogramu NZÚ rodinné domy lze žádat o podporu v oblastech:

Oblast A:

 • Rekonstrukce: Výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, stropů, střech a podlah. NZÚ podporuje také přístavby a  nástavby.
 • Podporována jsou komplexní i dílčí opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).

Oblast B:

 • Novostavby rodinných a bytových domů.
 • Datace je poskytována ve třech úrovních, a to  Základ, Pasiv a Pasiv +.

Oblast C:

 • Efektivní využití zdrojů energie - výměna neekologického zdroje tepla (kotle na uhlí, koks, apod.) ze efektivní šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel), výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, instalace fotovoltaických panelů, solárních kolektorů, nuceného větrání s rekuperací a další.                                                                                                                                               
 • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Není-li v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ pro daný kraj, v němž se rodinný dům nachází, stanoveno pozdější rozhodné datum způsobilosti výdajů. V takovém případě se pro posouzení možnosti podání žádosti v tomto Programu použije rozhodné datum způsobilosti stanovené pro příslušný kraj.*

Podpora k jednotlivým oblastem:

 • Podporováno je také zpracování energetického hodnocení a projektové dokumentace.
 • Do způsobilých nákladů lze zahrnout i vedlejší výdaje spojené s úsporou energie (zateplení soklu, ostění, nadpraží apod.).
 • v případě kombinace se žádostí v rámci Kotlíkových dotací lze uplatnit nárok na dotační bonus v závislosti na typu instalovaného zdroje tepla.

Podrobné informace naleznete na oficiálním webu dotačního programu NZÚ

Požadované podklady:

 • Energetické hodnocení - zpracováváme energetické hodnocení pro Novou zelenou úsporám. Navrhneme Vám několik variant jak a čím dům zateplit a vyhodnotíme, do jaké oblasti podpory je možné se dostat. Současně spočítáme výši dotace pro jednotlivé varianty. Vy si vyberete, co je pro vás nejvhodnější. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním vydaným MPO.
 • Projektová dokumentace - dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými projektanty, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se zpracováváním projektové dokumentace pro NZÚ.

POSTUP PRACÍ: po dodání projektové dokumentace stávajícího stavu provedem návrhy opatření pro dosažení dotace v jednotlivých hladinách podpory a Vy si vyberete, která z variant je pro Vás optimální. Následně se dopracuje projektová dokumentace nového stavu a doupraví výstupy energetického hodnocení. Všechny návrhy zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy a požadavky norem.

V případě zájmu Vám pomůžeme s elektronickým podáním žádosti a s doložením realizace.

Operační program životního prostředí OPŽP - probíhá příjem žádostí  

Operační program životního prostředí OPŽP je dotační program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.  Aktuálně nejsou v oblasti Úspor energií vyhlášeny žádné výzvy.

Podrobné informace naleznete na oficiálním webu dotačního programu OPŽP.

Zpracováváme energetické posouzení pro Operační program Životního prostředí (OPŽP). Energetické posouzení je vyžadováno jako povinná příloha pro posouzení žádosti. Spolupracujeme se zkušenými projektanty, agenturami a dodavateli, které Vám můžeme doporučit.

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

 

 

 

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top