Průkazy energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy, často označovaným jako PENB, energetický průkaz či energetický štítek, je dokument, jehož definice vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

penbmaly

Způsob zpracování PENB,  metodika výpočtu, vyhodnocení a plnění požadovaných parametrů průkazu energetické náročnosti budovy je dáno prováděcí vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10 odst. 1 písm. b).

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy nastává:

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB poskytuje informace o vlastnostech obálky budovy, o dílčích dodaných energiích na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti a osvětlení. Dále potom informace o celkové dodané energii do budovy, celkové primární energii a neobnovitelné primární energii. Na základě těchto údajů lze porovnávat náklady na provoz budovy a dopad provozu budovy na životní prostředí. Součástí průkazů energetické náročnosti budovy je také stanovení doporučených opatření, která vlastníkovi budovy napoví, jakým způsobem by bylo možné budovu zlepšit a dosáhnout úspor energií a s tím spojených provozních nákladů.

 • Při výstavbě nových budov.
 • Při větších změnách dokončených budov (větší změnou se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy).
 • U budov užívaných orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.
 • Při pronájmu budovy.
 • Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

Obsah PENB:

Průkaz energetické náročnosti obsahuje: protokol a grafickou část. Součástí průkazu energetické náročnosti budovy jsou také doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a analýza proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie (mimo PENB zpracovaných za účelem prodeje/pronájmu budovy). Doporučená opatření a analýza proveditelnosti elternativních systémů dodávek energie v průkazu energetické náročnosti budovy nejsou pro stavebníka závazná, mají pouze informativní charakrer.

U novostaveb a rekonstrukcí je možné v případě zájmu vyhodnotit dopad změny materiálů a tloušťky izolačních materiálů na spotřebu energií a výši nákladů na provoz budovy. Dále vliv změny zdroje tepla pro vytápění, chlazení
a přípravu teplé vody na spotřebu energií a nákladů na provoz budovy, případně další viz Energetické studie.

Termín zpracování PENB:

Termín zpracování průkazů energetické náročnosti budovy je zpravidla do 14 dnů od předání potřebných podkladů a potvrzení závazné objednávky. V případě potřeby nabízíme expresní zpracování do 48 hodin.

 Potřebné podklady pro zpracování PENB:

 • Projektová dokumentace stavební části (půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, technická zpráva, skladebnosti konstrukcí)
 • floor-plan-1474454_1280.jpgTechnika prostředí staveb - projektová dokumentace nebo podrobné informace o vytápění, přípravě teplé vody, chlazení a vzduchotechnice.
 • Pokud nejsou podklady k dispozici, provedeme zaměření budovy a doplníme vše potřebné.

Projektová dokumentace musí odpovídat aktuálnímu stavu budovy a technických systémů. U novostaveb jsou potřebné podklady dokládány v elektronické formě (formát pdf nebo dwg) nebo v tištěné podobě.

V ostatních případech je kromě předložení projektové dokumentace nutná osobní prohlídka objektu naším týmem, abychom na místě provedli průzkum stavebních konstrukcí

a instalovaných technických zařízení budov, sloužících k úpravě vnitřního prostředí v budově.

Cena PENB:

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Orientační ceník si můžete prohlédnout zde.

 

Požadavky na energetickou náročnost budovy:

Prokazují se průkazem energetické náročnosti budovy.

Při výstavbě nových budov je stavební povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy a to:

 • na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,

 • budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude: větší než 1500 m2, a to od 1. ledna 2016, 2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018

 • budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 mod 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 mod 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 mod 1. ledna 2020.

V případě větší změny dokončené budovy je stavbník povinen plnit:

 •  na nákladově optimální úrovni pro celou budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška č. 264/2020 Sb.

 Vzor grafické části PENB:

 1

 Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie je zakotvena v zákoně č. 406/2000 Sb.:

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie  se rozumí budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
 

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top