Energetické audity a posudky

Energetický audit

Energetickým auditem se rozumí dokument definovaný v zákoně č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií, způsob provedení a obsah je stanoven ve vyhlášce č. 140/2021 Sb.,
o energetickém auditu. Energetický audit může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10 odst. 1 písm. a).

V energetickém auditu jsou podrobně rozebrány jednotlivé toky energií vstupující do hodnceného energetického hospodářství, jsou odhalena slabá místa budov, jejich systému technického zařízení budov a technologického vybavení. Dále jsou navržena opatření pro zvýšení účinnosti užití energie v hodnoceném energetickém hospodářství. Z opatření jsou sestaveny příležitosti úspor energií, které jsou vyhodnoceny z hlediska energetického, ekonomického i ekologického. Počet příležitostí v energetickém auditu není omezen. 

Energetický audit Vám pomůže najít všechny možnosti úspor energií a souvisejících finančních nákladů na provoz energetického hospodářství. Díky energetickému auditu lze nalézt skryté vady a nedostatky energetického hospodářství a cesty k jejich odstranění.

Povinnost zpracovat energetický audit:

Energetický audit může být zpracován na základě vlastního rozhodnutí investora nebo z důvodu splnění zákonné povinnosti.

Zákonná povinnost vyplývá ze zákona č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií:

 • Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1300000000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1100000000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis.

   

 • Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce výše, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

   

 • Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

   

 • Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce výše se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

Postup provádění energetického auditu:auditx

 • Úvodní jednání a sestavení prvotních cílů.
 • Sestevení plánu energetického auditu v rozsahu dle vyhlášky č. 140/2021 Sb.
 • Shromáždění podkladů (veškeré dostupné projektové dokumentace, faktury za předchozí 3 roky, revizní zprávy a další).
 • Podrobný průzkum objektu.
 • Analýzaí stávajícího stavu užití energie.
 • Nalezení možností potenciálních úspor energie.
 • Návrh říležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie.
 • Analýza stavu po provedení navržených příležitosí.
 • Ekonomické a ekologické vyhodnocení navržených příležitostí.
 • Doporučení energetického specialisty.
 • Závěrečné jednání a prezentace výsledků energetického auditu.

 

Energetický posudek

Energetickým posudkem se rozumí dokument definovaný v zákoně č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií, způsob provedení a obsah energetického posudku je stanoven ve vyhlášce č. 141/2021 Sb., o energetickém  posudku. Energetický posudek může být zpracován za účelem splnění zákonné povinnosti nebo na základě vlastního rozhodnutí investora. Energetický posudek může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10 odst. 1 písm. a).

 Zpracováváme energetické posudky za účelem splnění povinnosti dle zákona 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií: 

posudekx

 • Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.

 • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak.

 • Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem.

   

 • Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,

   

 • Podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

   

 • Vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.

 

Zpracováváme energetické posudky vyplývající ze zákona č. 201/2012 S., o ochraně ovzduší:

 • Podle §16, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.
 • Energetický posudek se zpracovává podla §9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v souladu s prováděcí vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů.

Cena energetického auditu a posudku:

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

 

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top